ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022—2023

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 877/6.IX.2022
5
MINISTERUL EDUCAȚIEI
O R D I N
privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul școlar 2022—2023

Având în vedere:
— prevederile art. 74 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare,
— prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),
— prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;
— Referatul de aprobare nr. 2.146 din 16.08.2022, referitor la proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea
evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022—2023,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.